Πιστοποιήσεις

Πολιτική ποιότητας
η εταιρία ΒΙΟ.ΔΟ.ΜΗ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ εφαρμόζει πιστά σε κάθε έργο της σύστημα ελέγχου ποιότητας
το οποίο είναι συμμορφωμένο με τα πρότυπα ISO 9001:2015 και ΕΝ1090-2 για την
Κατασκευή Χαλύβδινων Κτιρίων και Γενικών Μεταλλικών Κατασκευών.